لقی داخلی برینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 26 خرداد 1400 |
لقی داخلی برینگ Bearing internal clearance
عبارتست از مقدار فضایی که یک حلقه برینگ می تواند نسبت به حلقه دیگر در امتداد شعاعی (لقی شعاعی) یا محوری (لقی محوری) حرکت داشته باشد.
 
جدول لقی های یک رولبرینگ بشکه ای
Radial internal clearance of spherical roller bearings with cylindrical bore
            Radial internal clearance Bore diameter
  C5   C4   C3 Normal   C2   d
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min inch over
                    mm

75

95

100

60

75

80

60

75

80

45

55

60

45

55

60

35

40

45

35

40

45

20

25

30

20

25

30

10

15

15

24

30

40

18

24

30

125

150

180

100

120

145

100

120

145

75

90

110

75

90

110

55

65

80

55

65

80

35

40

50

35

40

50

20

20

30

50

65

80

40

50

65

225

260

300

160

210

240

180

210

240

135

160

190

135

160

190

100

120

145

100

120

145

60

75

95

60

75

95

35

40

50

100

120

140

80

100

120

350

390

430

280

310

340

280

310

340

220

240

260

220

240

260

170

180

200

170

180

200

110

120

130

110

120

130

60

65

70

160

180

200

140

160

180

470

520

570

380

420

460

380

420

460

290

320

350

290

320

350

220

240

260

220

240

260

140

150

170

140

150

170

80

90

100

225

250

280

200

225

250

630

690

750

820

900

1000

500

550

600

660

720

780

500

550

600

660

720

780

370

410

450

500

550

600

370

410

450

500

550

600

280

310

340

370

410

440

280

310

340

370

410

440

190

200

220

240

260

280

190

200

220

240

260

280

110

120

130

140

140

150

315

355

400

450

500

560

280

315

355

400

450

500

1100

1190

1300

850

920

1010

850

920

1010

650

700

770

650

700

770

480

530

580

480

530

580

310

350

390

310

350

390

170

190

210

630

710

800

560

630

710

1440

1570

1720

1120

1220

1330

1120

1220

1330

860

930

1020

860

930

1020

650

710

780

650

710

780

430

480

530

430

480

530

230

260

290

900

1000

1120

800

900

1000

1870 1460 1460 1120 1120 860 860 580 580 320 1250 1120

تشخیص لقی داخلی یک برینگ قبل و بعد از نصب ضروریست. لقی بعد از نصب و در حین کارکرد برینگ بنا به دلایلی نظیر انطباق آن بر روی شافت و تفاوت در انبساط حرارتی حلقه ها از لقی اولیه (قبل از نصب) کمتر است. جهت عملکرد مطلوب برینگ، لقی داخلی شعاعی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بطور کلی بلبرینگ ها باید بدون لقی (لقی صفر) یا حتی با لقی منفی باشند.رولبیرینگ های بشکه ای و استوانه ای باید همیشه یک مقدار لقی (مثبت) داشته باشند. این مسئله در مورد رولبرینگ های مخروطی نیز صدق می کند، مگر در مواردی نظیر برینگ های پینیون که صلبیت برینگ اهمیت خاص دارد. در این مورد در قسمت بار اولیه Preload بیشتر توضیح داده شده است. لقی داخلی که تحت عنوان نرمال Normal Clearance در جداول آورده شده اند، مواقعی کاربرد دارند که شرایط کاری برینگ نرمال باشد. (صفحه قبل). در شرایط غیر نرمال مثلاً موقعی که حلقه های داخلی و بیرونی باید با انطباق تداخلی Interference fits نصب شوند، لقی باید کم باشد و بالعکس در شرایطی که دمای کارکرد بالاست لقی باید بزرگتر از نرمال باشد. این لقی های بزرگتر و کوچکتر از نرمال با پسوندهای C1 تا C5 در برینگ ها مشخص می شوند. (C2,C1 کمتر از نرمال و C3,C4,C5 معرف اندازه های بزرگتر از نرمال هستند). در بلبرینگ های با تماس زاویه ای که جهت نصب به صورت دوتایی طراحی شده اند، رولبرینگ های مخروطی،بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه و بلبرینگ های با چهار نقطه تماس، معمولاً مقادیر لقی محوری به جای لقی شعاعی بنا به اهمیتی که دارند قید می شوند.