علت هاي داغ کردن بلبرینگ

7 / 10
از 5 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 9 ارديبهشت 1400 |

داغ کردن برینگ Overheated bearing

 

علت

روش اصلاح

1. تجزیه گریس یا روغن بعلت نامناسب بودن آن برای شرایط کاری مورد نظر.

مشاوره با کمپانی سازنده جهت کنترل مناسب بودن آن. کنترل قابلیت ترکیب گریس یا روغن در صورتی که نوع آن عوض شده باشد.

2. پایین بودن سطح روغن، نشت آن از کاسه نمد.

گریس ناکافی در محفظه.

سطح روغن باید دقیقاً زیر مرکز پایین ترین جزء غلتشی باشد.

پر کردن 2/1 تا 3/1 محفظه از گریس.

3. گریس یا روغن بیش از حد در محفظه. این امر موجب تلاطم روغن، بالا رفتن دما یا نشت روغن می شود.

خالی کردن محفظه از گریس تا مقدار 2/1 فضای موجود در آن. در مورد روغن، خالی کردن آن تا سطح مرکز پایین ترین جزء غلتشی.

4. عدم وجود لقی داخلی کافی در مواردی که انتقال حرارت بیرونی از طریق شافت انجام گرفته و موجب انبساط زیاد حلقه داخلی می شود.

کنترل تطابق لقی داخلی با اندازه تعیین شده در طراحی. در صورت مثبت بودن، افزایش مقدار. لقی به کلاس بالاتر نظیر نرمال به C3 و یا C3 به C4. در صورت منفی بودن، مشورت با کمپانی سازنده.

5. غیر مدور بودن سوراخ محفظه. تاب برداشتگی محفظه. ناهموار بودن سطح زیر آن. کوچک بودن سوراخ آن.

کنترل و تمیز کردن سوراخ محفظه. در صورت لزوم تغییر قطر سوراخ به اندازه مناسب. اطمینان از هموار بودن سطح زیر محفظه.

6. خشک بودن کاسه نمد مالشی یا فشار زیاد فنر آن.

تعویض کاسه نمد با نوعی که دارای فشار مناسب فنر باشد. روانکاری آن.

7. تماس کاسه نمد یا فلینجر دوار با قطعات ثابت.

کنترل فاصله کاسه نمد یا فلینجر با قطعات ثابت جهت حذف تماس.

8. بسته بودن سوراخهای برگشت روغن. نشت روغن در اثر عمل پمپاژ توسط کاسه نمد.

پاک کردن سوراخها. زدودن روغن کهنه و تعویض آن با روغن تازه به اندازه مناسب.

9. موقعیت دهی ضربدری.

استفاده از ورقه های فاصله گذار جهت خلاص کردن برینگ از بار اولیه محوری.

10. دو برینگ ثابت بر روی یک شافت. لقی کمتر از حد لازم به علت انبساط زیاد شافت.

شل کردن درپوش یکی از محفظه ها و استفاده از ورقه های فاصله گذار جهت کسب لقی مناسب بین محفظه و حلقه بیرونی برینگ. در صورت امکان، اعمال بار محوری توسط فنر بر حلقه بیرونی جهت کاهش بازی محوری شافت.

11. سفت بودن بیش از حد بوش تبدیل

شل کردن مهره قفلی و بوش. نصب مجدد آن تا حد حصول اطمینان از چرخش آزاد برینگ.

12. بار نامتعادل.

بزرگ بودن سوراخ محفظه.

متعادل نمودن سیستم.

تعویض محفظه با محفظه ایکه دارای اندازه سوراخ مناسب باشد.

13. تماس لبه شافت با کاسه نمد.

ماشینکاری مجدد لبه شافت جهت حذف تماس. کنترل مناسب بودن قطر لبه.

14. عدم وجود روغن در برینگ بدلیل نامناسب بودن سطح آن.

پاک نمودن منفذ روغن مسدود شده جهت تخلیه روغن گیج.

15. همراستایی نادرست خطی یا زاویه ای دو یا تعداد بیشتری شافت کوپل شده سوار بر دو یا تعداد بیشتری برینگ.

اصلاح همراستایی با استفاده از ورقه های فاصله گذار. اطمینان از همراستایی شافت ها بخصوص در مواردی که دو یا سه برینگ بر روی یک شافت نصب است.

16. فنجانک سطح ثابت روغن، خیلی بالا یا خیلی پایین و یا در نقطه مقابل جهت چرخش برینگ نصب شده است.

سطح استاتیکی روغن نباید از وسط پایین ترین جزء غلتشی بالاتر باشد. ثابت کننده سطح روغن با یک گیج چشمی جایگزین شود. محل نصب فنجانک با چرخش برینگ تنظیم شود.

17. تماس زبانه واشر قفلی با برینگ.

صاف نمودن زبانه یا تعویض واشر با واشر جدید.

18. فرسوده بودن کاسه نمد؛ نشت روانکار یا ورود مواد زائد به داخل برینگ.

تعویض کاسه نمدها بعد از پاک کردن کامل برینگ و پرکردن آن از روانکار تازه.

19. بزرگتر بودن محل قرار برینگ از حد مجاز، که منجر به انبساط زیاد حلقه داخلی و کاهش لقی برینگ می شود.

سنگ زنی شافت تا حصول یک انطباق مناسب با برینگ. در صورت عدم امکان سنگ زنی مجدد، تعویض برینگ با برینگ دارای کلاس لقی بالاتر.

20. سائیده شدن سوراخ محفظه بعلت نرمی مواد آن. نتیجتاً بزرگ شدن آن و چرخش حلقه بیرونی.

جازدن یک بوش فولادی در سوراخ محفظه. ماشین کاری بوش تا حصول اندازه مناسب.