جازدن بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 26 خرداد 1400 |

جا زدن و در آوردن برینگ Mounting and dismounting

مهارت و نظافت از موارد لازم در هنگام جا زدن برینگ، جهت کارکرد مناسب آن است. برینگ قطعه دقیقی بوده و در هنگام نصب آن باید از روشهای صحیح و ابزار مناسب استفاده کرد.

آماده سازی برای جا زدن Preparation for mounting

جازدن ترجیحاً باید در محیط بدون رطوبت و گرد و خاک و سایر آلودگیها انجام شود. تمامی قطعاتی که با برینگ در ارتباط هستند (نظیر محفظه، شافت... ) نیز باید تمیز شوند. دقت ابعاد و شکل این قطعات نیز باید کنترل شود؛ و در این میان تلورانس برینگ نقش بسیار مهم دارد.
هنگام جازدن، برینگ را تا آخرین لحظه نباید از بسته خود خارج نمود. هرگونه موادی که برینگ جهت مقاومت در مقابل زنگ زدن و غیره به آنها آغشته شده نیز باید هنگام جا زدن پاک شوند البته پاک کردن سطح بیرونی برینگ و سطح حلقه داخلی که روی شافت قرار می گیرد، کافیست، ولی اگر گریسی که جهت روانکاری بکار برده می شود با این ماده تطابق نداشته باشد تمامی ماده از برینگ باید پاک شود. برینگ هایی که کاسه نمد دارند، هیچگاه نباید شسته شوند.

جازدن Mounting

بسته به نوع و اندازه برینگ از یکی از روشهای مکانیکی، هیدرولیکی و حرارتی استفاده می شود. در هر حال هیچ یک از قطعات برینگ در معرض ضربه مستقیم نباید قرار گیرند و نیز ضربه غیرمستقیم فقط به حلقه ای وارد شود که باید جا زده شود.(حلقه داخلی در هنگام جا زدن در روی شافت و حلقه بیرونی در هنگام جازدن در داخل محفظه).

برینگ با سوراخ داخل استوانه ای Bearings with cylindrical bore

در برینگ های یکپارچه (جدانشدنی) حلقه ای که انطباق سفت تری دارد، باید نخست جازده شود. (ضربه به طور غیرمستقیم به آن حلقه اعمال شود). جای برینگ نیز باید کمی روغن زده شود. اگر انطباق خیلی سفت نباشد، برینگهای کوچک را می توان با اعمال ضربه به بوشی که در جلوی حلقه گذاشته شده است، در روی شافت جا زد.
ضربه های چکش به بوش باید به طور یکنواخت روی آن توزیع شود که برای نیل به آن می توان از یک تکه چوبی سخت استفاده نمود.
در صورتیکه برینگ یکپارچه هم در روی شافت و هم در داخل محفظه پرس شود، بین تکه چوبی و برینگ یک بوش قرار می دهیم که هم با حلقه بیرونی و هم با حلقه داخلی در تماس بوده و ضربه به هر دو اعمال شود(شکل 2). استفاده از یک صفحه میانی که با دو حلقه در تماس باشد وسیله مناسبی است برای جلوگیری از پیچ و تاب برداشتن حلقه (شکل 3).
در برینگهای جدا شدنی Separable، حلقه ها می توانند مستقل از یکدیگر جا زده شوند و این امر به سهولت عمل، به ویژه، در مواردی که انطباق پرسی مورد نیاز باشد کمک فراوان می کند.
در موقع جازدن شافتی که حلقه داخلی برینگ بر روی آن نصب شده، در داخل محفظه ایکه قبلاً حلقه بیرونی به همراه قفسه و اجزاء غلتشی در آن جا زده شده است، باید دقت نمود تا ورود شافت، باعث خراش اجزاء غلتشی نشود، لذا در این حالت بهتر است از یک بوش مخصوص جازدن، در مورد رولبرینگ های استوانه ای و سوزنی استفاده شود.
قطر خارجی بوش باید به اندازه قطر شیار غلتک ها diameter raceway باشد. این مقدار در جداول مشخصات برینگها معمولاً با حرف F نشان داده می شود.
با افزایش قطر، نیروی لازم جهت جازدن برینگ نیز افزایش می یابد، لذا در این برینگها از روش حرارتی استفاده می شود. در این روش حلقه داخلی برینگ توسط دستگاههای حرارتی القایی و نظایر آن تا مقدار معینی حرارت دیده، منبسط می شود و سپس بر روی شافت جازده می شود.
برینگها معمولاً نباید بیشتر از 125ºc گرم شوند و نیز در برینگهایی که کاسه نمد یکپارچه دارند نباید از این روش استفاده نمود.
در انتخاب وسیله حرارتی باید دقت نمود تا از حرارت بالا موضعی اجتناب شود.
وسایل توصیه شده گرمکن های الکتریکی Electric heaters، کابینت های حرارتی Cabinet Heating و حمام روغن است.

تنظیم برینگ Bearing adjustment

از آنجائیکه برینگهای نظیر بلبرینگ با تماس زاویه ای و رولبرینگ مخروطی به صورت دوتایی بکار برده می شوند، لقی داخلی آنها نسبت به یکدیگر تنظیم می شود و یکی از حلقه های برینگ آنقدر جابجا می شود تا برینگ به لقی مثبت یا بار اولیه (لقی منفی) مورد نظر برسد. بسته به اندازه و ترتیب قرار گرفتن برینگها، جنس شافت و محفظه و فاصله بین دو برینگ، لقی بعد از نصب ممکن است از لقی واقعی در حین کارکرد بیشتر یا کمتر باشد.
اگر به عنوان مثال انبساط حرارتی منجر به کاهش لقی شود، در این صورت لقی اولیه جهت جبران این عمل باید به اندازه کافی بزرگ در نظر گرفته شود.
از آنجائیکه رابطه مستقیمی بین لقی شعاعی و محوری در بلبرینگ های تماس زاویه ای و رولبرینگ های مخروطی وجود دارد، تنظیم یکی از دو لقی کافیست که این کار عموماً در مورد لقی محوری انجام می شود.
مقدار تعیین شده لقی را در نظر گرفته، در برینگ، از لقی صفر شروع کرده با شل و سفت کردن مهره در روی شافت یا استفاده از واشرهای کالیبره شده یا صفحات نازک فلزی بین حلقه های برینگ و جوانب آن، لقی را کم و زیاد می کنیم.
برینگ با سوراخ داخلی مخروطی Bearing with tapered bore
حلقه داخلی این نوع برینگ ها همیشه با انطباق تداخلی نصب می شوند. میزان تداخل در این برینگها با انتخاب تلورانس شافت، نظیر آنچه برای برینگهای با سوراخ داخل استوانه ای صورت می پذیرد، انجام نمی گیرد، بلکه با مقدار پیشروی برینگ بر روی شافت مخروطی یا بوش های کششی و تبدیلی Withdrawal, adapter Sleeves به تداخل مورد نظر می رسند.
در نصب بلبرینگ های خودتنظیم و رولبرینگ های بشکه ای از یکی از روشهای، میزان کاهش لقی شعاعی یا مقدار جابجایی برینگ بر روی شافت، جهت رسیدن به انطباق مورد نظر استفاده می کنند.
در نصب برینگهای کوچک بر روی شافت های مخروطی یا بوشها از مهره های قفلی Lock nuts استفاده شده که آچار مخصوص این مهره ها به نام آچار گلویی خاردار Spanner Hook نیز موجود است. سطح زیر بوش و زیر برینگ قبل از نصب، باید کمی روغنکاری شود.
در برینگ های بزرگتر از مهره های هیدرولیکی Hydraulic nut و سیستم تزریق روغن Oil injection استفاده می شود. شافت نیز در این حالت باید شیارها و سوراخهای لازم جهت تزریق روغن را دارا باشد.
در جازدن برینگهایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است بر روی شافت، تزریق روغن به فاصله بین برینگ و شافت به سهولت عمل کمک فراوان می کند. شافت برای انجام این امر باید دارای مجرای ورود روغن باشد.
مهره هیدرولیکی بر روی قسمت روزه شده شافت یا بوش بسته شده پیستون آن با فشار به حلقه داخلی، برینگ را بر روی شافت یا بوش قرار می دهد.
نحوه ورود و توزیع روغن در فاصله بین شافت، بوش (در صورت استفاده از آن) و برینگ همچنین با تزریق روغن به فاصله بین سطوح درگیر (برینگ و شافت) از اصطکاک تا حد زیاد کاسته شده، عمل نصب ساده تر می گردد. این شیوه عمدتاً در مورد نصب بر روی شافت های مخروطی انجام می گیرد، ولی در صورتی که بوش دارای شیار و شکاف لازم جهت عبور روغن باشد، در آنها نیز عملی است. عمل تزریق روغن با دستگاه پمپ روغن صورت می گیرد.
نحوه جا زدن برینگ داخل مخروطی بر روی شافت مخروطی
مجرای ورود روغن
پیستون
مجرای ورود روغن برای کاهش اصطکاک سطوح درگیر
با تزریق روغن از طریق مجرای روغن، پیستون به جلو رانده شده، برینگ را به جلو هل می دهد.
نحوه نصب برینگ بر روی بوش تبدیل، فشار پیستون، برینگ را بر روی بوش به جلو می راند
نحوه نصب برینگ بر روی بوش کششی، با فشار پیستون به مهره جلوی خود، سیلندر مهره هیدرولیکی بوش کششی را به زیر برینگ هل می دهد.
روش دیگر جازدن برینگ داخل مخروطی بر روی بوش کششی، با قرار دادن یک صفحه فلزی در جلوی بوش و سفت کردن پیچ هایی که از داخل آن و شافت می گذرند، بوش را به زیر برینگ هل می دهند، تزریق روغن به فاصله بین سطوح درگیر نیز به سهولت امر کمک می کند.

آزمایش چرخش Test runing

در آزمایش کارکرد، برینگ باید دارای روانکار بوده و حتماً تحت یک مقدار بار حداقل قرار داشته و بتواند با سرعتهای کم و زیاد چرخش کند. در صورتی که یک قطعه چوبی یا فلزی را با محفظه در نزدیکترین نقطه به برینگ تماس دهیم، می توانیم صدای حاصل از چرخش آن را کنترل نمائیم.
معمولاً برینگها یک صدای فرفر یکنواخت تولید می کنند. صدایی شبیه جیغ یا سوت نشانه روانکار ناکافی است. صدای ریز و سنگین یا ضربه ای غیر یکنواخت نشانه وجود مواد زائد در داخل برینگ است.
بالا رفتن دما بعد از شروع چرخش، یک امر عادی است. مثلاً اگر روانکار گریس باشد تا توزیع یکنواخت گریس و ایجاد تبادل حرارتی کامل، دما افت نخواهد کرد.
دمای زیاد غیر نرمال دلالت بر عواملی نظیر زیاد بودن روانکار، پیچ و تاب برداشتن برینگ در امتداد شعاعی یا محوری، عدم ساخت دقیق قطعات مجاور برینگ یا اصطکاک زیاد کاسه نمد دارد.