بلبرینگ و صنعت - ابعاد تکیه گاه و گوشه ها

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 18 فروردین 1400 |

بلبرینگ و صنعت

 

ابعاد تکیه گاه و گوشه ها Abutment and fillet dimensions
ابعاد قسمتهایی از شافت یا محفظه که در مجاورت و تماس با برینگ قرار دارند باید به گونه ای باشد که ضمن داشتن حالت تکیه گاهی مناسب برای برینگ، با اجزاء چرخنده آن تماس نداشته باشند. اندازه های مناسب این نقاط در جداول اطلاعات هر برینگ آورده شده اند.
انحناء گوشه ها ممکن است یا به صورت ساده باشد که در این صورت با rb , ra که در جداول برینگها آورده شده اند مشخص می شوند، یا ممکن است به صورت یک زیر برش باشند. اندازه های این حالت در جدول ذیل آورده شده اند.
هر قدر شعاع انحناء بزرگتر باشد از لحاظ توزیع تنش مناسب تر خواهد بود.

Table 9 Relleved fillets
Fillet dimensions Bearing Corner radius
 rc  ha ba rs min

 1.3

1.5

2

 0.2

0.3

0.4

 2

2.4

3.2

 1

1.1

1.5

 2.5

2.5

 0.5

0.5

 4

4

 2

2.1

 3  0.5  4.7  3

 4

5

6

 0.5

0.6

0.6

 5.9

7.4

8.6

 4

5

6

 7  0.6  10  7.5