پارامتر های موثر در انتخاب بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | شنبه 3 شهریور 1397 |

پارامتر های موثر در انتخاب بلبرینگ

 

١. فضای موجود

٢. میزان بار

٣. جهت نیرو از شعاعی به محوری

 ۴.خود میزانی

۵. سرعت ( سرعت بال بیشتر است )

۶. دقت

٧.صدا ( صدای رول بیشتر است )

 ٨.صلبیت : تغییر فرم پیلاستیک را ندارد ،الاستیک هستند و تغییرناپذیرند.

 ٩. حرکت محوری : هرگاه شفت در معرض حرارت باشد باید از رولبرینگ استفاده شود.

١٠ . نصب ( مونتاژ) و بیرون آوردن ( دمونتاژ)

 

تذکر : ایجاد گرما از دست دادن دقت و ایجاد سروصدا و مقاومت زیاد در دوران از نشانه های خرابی بیرینگ است.