تنظیم بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 9 ارديبهشت 1400 |

تنظیم برینگ Bearing adjustment

از آنجائیکه برینگهای نظیر بلبرینگ با تماس زاویه ای و رولبرینگ مخروطی به صورت دوتایی بکار برده می شوند، لقی داخلی آنها نسبت به یکدیگر تنظیم می شود و یکی از حلقه های برینگ آنقدر جابجا می شود تا برینگ به لقی مثبت یا بار اولیه (لقی منفی) مورد نظر برسد. بسته به اندازه و ترتیب قرار گرفتن برینگها، جنس شافت و محفظه و فاصله بین دو برینگ، لقی بعد از نصب ممکن است از لقی واقعی در حین کارکرد بیشتر یا کمتر باشد. اگر به عنوان مثال انبساط حرارتی منجر به کاهش لقی شود، در این صورت لقی اولیه جهت جبران این عمل باید به اندازه کافی بزرگ در نظر گرفته شود. از آنجائیکه رابطه مستقیمی بین لقی شعاعی و محوری در بلبرینگ های تماس زاویه ای و رولبرینگ های مخروطی وجود دارد، تنظیم یکی از دو لقی کافیست که این کار عموماً در مورد لقی محوری انجام می شود. مقدار تعیین شده لقی را در نظر گرفته، در برینگ، از لقی صفر شروع کرده با شل و سفت کردن مهره در روی شافت یا استفاده از واشرهای کالیبره شده یا صفحات نازک فلزی بین حلقه های برینگ و جوانب آن، لقی را کم و زیاد می کنیم.