ترک و لب پریدگی بلبرینگ ها و روش اصلاح ان

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 2 تير 1400 |
ترک و لب پریدگی بلبرینگ
Cracks, Chips

تعريف:
ترک شامل ترکهای کوچک، شکاف و شکستگی میباشد.
لب پريدگی نوعی خرابی است که در قسمتهای خاصی از لبه حلقه ها يا گوشه غلتکها اتفاق می افتد.

علل:
ترک:
1) بار سنگين.
2) بار داخلی خيلی سنگين ناشی از جا زدن نادرست.
3) تداخل بیش از حد در انطباق و يا عدم تقارن شکلی شافت و محفظه.
4) توليد گرمای ناگهانی در اثر لغزش اتفاقی در سطوح چرخشی، سطوح لغزشی يا سطوح درگير.
5) گرمای غيرعادی حاصله از کمبود روانکار.
 
 
لب پريدگی:
1) بار محوری سنگين غیرعادی يا بار ضربه ای.
2) ضربه چکش يا ابزارهايی نظير آن در هنگام جازدن يا در آوردن بلبرینگ.

روش اصلاح:
1) ترک:
الف- بررسی وجود بار بسيار سنگين.
ب- حذف فشارهای ناشی از حرارت.
ج- بهبود انطباق و کاهش آن.
2) لب پريدگی:
الف- بهبود روش های جازدن و در آوردن بلبرينگ.
ب- بهبود روش استفاده و جابه جا نمودن بلبرينگ.
ج- تحقيق در مورد وجود بار خيلی سنگين.